Naspäť

Výsledky experimentálnej výučby vo vzdelávaní záhradného architekta

Celý proces budovania Interaktívnej experimentálnej záhrady mal za cieľ obohatiť konvenčné vzdelávania na FZKI o zážitkovú formu. Skutočné projektovanie a realizácia záhrady boli počas troch rokov náplňou odborných predmetov vyučovaných na Katedre biotechniky zelena na FZKI SPU v Nitre. Po ukončení realizácie záhrady sme oslovili študentov - realizátorov záhrady prostredníctvom dotazníkového prieskumu s cieľom zistiť, či vďaka účasti na tomto projekte nadobudli nové schopnosti a zručnosti a tiež, či ich práca v záhrade motivovala k štúdiu na fakulte a k profesii záhradného architekta. Pozrite sa na výsledky prieskumu!

Do dotazníkového prieskumu bolo oslovených celkovo 82 študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia študijných programov Záhradná a krajinná architektúra a Biotechnika parkových a krajinných úprav na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva na SPU v Nitre.

Návratnosť elektronického dotazníka bola 27%, tzn. 22 študentov z celkového počtu 82 oslovených respondentov. Výpovedná hodnota výsledkov z prieskumu je napriek tomu dostatočná, keďže priemerná návratnosť odpovedí z elektronických prieskumov je 33%.

 

1. Akým spôsobom ste sa zúčastnili na budovaní Interaktívnej experimentálnej záhrady?

a) zúčastnil som sa projektovej prípravy záhrady

36,4%

b) zúčastnil som sa prípravných terénnych prác (vyberanie trvaliek z pôvodných záhonov)

40,9%

c) zúčastnil som sa na odstraňovaní pôvodného zavlažovacieho systému

9,1%

d) zúčastnil som sa vytyčovania segmentov IEZ

54,5%

e) zúčastnil som sa na montáži nového zavlažovacieho systému

31,8%

g) zúčastnil som sa na impregnácii terasových dosiek

9,1%

f) zúčastnil som sa na zhotovení obrúb záhonov z terasových dosiek

36,4

h) zúčastnil som sa na realizácii chodníkov (vrstvenie štrku)

36,4%

i) zúčastnil som sa na vrstevní kompostovej zeminy do záhonov

27,3%

j) zúčastnil som sa na výsadbe stromov

27,3%

k) zúčastnil som sa na výsadbe krov (živé ploty)

18,2%

l) zúčastnil som sa na výsadbe trvaliek, cibuľovín, letničiek

81,8%

 

2. Mojou aktívnou účasťou na budovaní Interaktívnej experimentálnej záhrady som nadobudol:

a) manažérske schopnosti (schopnosť viesť skupinu ľudí, uskutočňovať zásadné rozhodnutia)

18,2%

b) schopnosť tímovej spolupráce

77,3%

c) schopnosť byť riadený vedúcim skupiny študentov, resp. gestorom

45,5%

d) sebaistotu vo vlastných schopnostiach a rozhodnutiach pri riešení problémových úloh

31,8%

e) reálnu predstavu o realizačných prácach a ich náročnosti

86,4%

f) účasťou na budovaní záhrady som nenadobudol nové schopnosti a zručnosti

31,8%

g) neviem sa vyjadriť

0,0%

 

3. Ako ovplyvnila moja účasť na budovaní Interaktívnej experimentálnej záhrady môj vzťah k profesii záhradného architekta?

a) táto príležitosť ma utvrdila v záujme o profesiu záhradného architekta, resp. realizátora sadovníckych úprav

59,1%

b) táto príležitosť ma negatívne ovplyvnila, nemám záujem o profesiu záhradného architekta

4,5%

c) neviem sa vyjadriť

36,4%

 

4. Obohatenie štandardného teoretického vzdelávania o praktickú výučbu v Interaktívnej experimentálnej záhrade pre mňa znamená:

a) budovanie pozitívneho vzťahu k profesii záhradného architekta

72,7%

b) budovanie rovnocenných vzťahov medzi učiteľom a študentom

45,5%

c) budovanie spolupatričnosti medzi študentmi

50,0%

d) získanie praktických skúseností a zručností so záhradníckymi prácami

95,5%

e) nepovažujem takýto spôsob výučby za vhodný v univerzitnom type vzdelávania

0,0%

f) neviem sa vyjadriť

0,0%

 

5. Učiteľ ma počas práce v Interaktívnej experimentálnej záhrade motivoval v týchto oblastiach:

a) naučil ma vzťahu k rastlinám, čo je kľúčové pre profesiu záhradného architekta

61,9%

b) naučil ma cítiť zodpovednosť za vykonanú prácu a niesť dôsledky svojich chybných rozhodnutí

66,7%

c) ukázal mi, že je skvelé byť členom tímu a tešiť sa zo spoločných výsledkov

47,6%

d) uistil ma, že mám právo na svoj názor a môžem sa vyjadriť

28,6%

e) nemotivoval ma dostatočne

0,0%

f) svojim prístupom vo mne úplne zmaril záujem o profesiu záhradného architekta

0,0%

 

6) Komunikáciu s učiteľom počas práce v Interaktívnej experimentálnej záhrade hodnotím ako:

a) veľmi dobrú

81,8%

b) priemernú

18,2%

c) nedostatočnú

0,0%

 

7. Moje nadobudnuté vedomosti, zručnosti a skúsenosti z projektu Interaktívna experimentálna záhrada som využil:

a) pri záhradníckych prácach, ktoré som odvtedy realizoval

31,8%

b) pri štúdiu iných predmetov na fakulte

68,2%

c) pri formulovaní názorov v danej problematike

54,5%

 

8) Zúčastnili by ste sa na ďalších aktivitách v Interaktívnej experimentálnej záhrade dobrovoľne?

a) áno, túto možnosť by som uvítal

77,3%

b) myslím, že záhrada mi už nemá čo ponúknuť

18,2%

c) nie, nemám záujem

4,5%

 

9) Navštívili ste už webovú stránku Interaktívnej experimentálnej záhrady (www.interaktivnazahrada.sk)?

a) áno, navštívil som

81,8%

b) nie, nenavštívil

9,1%

c) neviem o nej, ale navštívim ju

9,1%

d) neviem o nej, ani nemám záujem ju navštíviť

0,0%

 

10) Ak ste navštívili webovú stránku Interaktívnej experimentálnej záhrady (www.interaktivnazahrada.sk):

a) získal som informácie, ktoré boli pre mňa užitočné (vo výučbe alebo v praxi)

40,0%

b) prostredníctvom webovej stránky som prezentoval môjmu okoliu, na akej aktivite som sa zúčastnil

65,0%

c) webovú stránku som využil len ako prostriedok na oživenie spomienok z realizácie záhrady

30,0%

d) nemám dôvod webovú stránku v budúcnosti navštevovať

0,0%

e) webová stránka ma momentálne neoslovila, ale v budúcnosti ju ešte plánujem navštíviť

5,0%

 

Výsledky dotazníkového prieskumu boli použité pre potreby spracovania záverečnej správy projektu KEGA Interaktívna experimentálna záhrada, číslo 035SPU-4/2016 a tiež v záverečnej práci Ing. Viery Šajbidorovej, PhD. na tému Vplyv pedagogickej komunikácie na hodnotovú orientáciu študenta v rámci Kurzu inžinierskej pedagogiky

 Všetkým, ktorí dotazník vyplnili, úprimne ďakujeme.

Aj vďaka vám môžme skvalitňovať našu prácu!